СЪОБЩЕНИЕ

Вх.№ ТСУ-118 –(18) от 04.09.2018 год.

 

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

Собств. на ПИ №702.89 и ПИ №702.9502 по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, одобрен със Заповед ЗД-00-393/19.11.2008 г.

на Областен Управител на Област Пловдив

Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

С Л У Ж Е Б Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

В качеството Ви на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, на представляваната от Вас Община, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме за издадена Заповед № 178/ 22.08.2018 г. за одобряване на внесеният за процедиране и одобряване проект за: „ Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за ПИ №702.87 и №702.88, представляващи поземлени имоти, земеделска земя, по плана на новообразуваните имоти, местност „Паметника“, землище на гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, за процедура по промяна предназначението на земята, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за обособяване на урегулиран поземлен имот -702.87, 702.88 за вилно застрояване и План за улична регулация (ПУП – ПУР) за една структурна единица от вилна зона в м.„Паметника“, земл. на гр. Перущица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с №702.87 и ПИ №702.88, по Заявление с вх. №ТСУ-118-(2)/15.05.2018 г. до Кмета на Община Перущица от Елена Георгиева Спасова, чрез пълномощника си арх. Петка Ангелова с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „ Ал. Стамболийски“ №16.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право и ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд.

 

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №178/22.08.2018 г. на Кмет на Община Перущица Съобщението е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Перущица.

04.09.2018
Документ: