СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

      Във връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позиции.

     Линк към процедурата: https://profilnakupuvacha.com/1701,13279

Обръщаме се към Вас с молба да разпространите информацията сред хора, които имат интерес да кандидатстват по процедурата.

Краен срок за подаване на оферти/заявления: 2019-10-01 17:30:00

С уважение: -- Мария Далемска адм. секретар тел.0888909960

Организация за управление на Тракийски туристически район гр.Пловдив, бул. „Кн. Мария Луиза" 31 (бивш офис "Хеброс бус") e-mail:ttr@trakiatour.com

10.09.2019