С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Вх. № ТСУ-334-(2)27.07.2018г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на основание чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №155/27.07.2018 г. на ИД Кмета на Община Перущица, съгл. Заповед № 206/21.09.2016 г. за Разрешение изработване на изменение на ПУП –ПРЗ (План за регулация и застрояване) на част от кв.7, УПИ XXII и УПИ по плана на гр.Перущица, поземлен имот № 501.105 в ОБХВАТ: УПИ XXII и УПИ XVII от кв.7 по плана на гр.Перущица, община Перущица, КОНТАКТНА ЗОНА: УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XX, УПИ II, УПИ III, УПИ XVII и улица, във връзка с писмено Заявление с вх. № 334/12.07.2018 г. от Вера Пош и Роберт Шрот, собственици на УПИ XXII и УПИ XVII от кв.7 по плана на гр.Перущица, община Перущица, област Пловдивска.

Приложение: Заповед №155/27.07.2018 г. на ИД Кмет на Община Перущица, съгл. Заповед № 206/21.09.2016 г.

Съобщението е поставено на таблото в сградата на Община Перущица.

27.07.2018
Документ: