С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

В качеството Ви на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ на представляваната от Вас Община, и на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №139/12.07.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за: Изменение на ПУП – План за регулация за обособяване на УПИ за площад 27-ми Априлий, като се урегулира нов УПИ XVI – за пешеходна зона, площад 27-ми Априлий към кв.75 по регулационния план на гр.Перущица, обхващащ територията на площад 27-ми Априлий, заключена между квартали:65, 66, 68, 75, 76 и 77 по регулационният план на гр. Перущица. Заличава се улица по о.т.236 – 271 до 272, и се включва в нов УПИ XVI – за пешеходна зона, площад 27-ми Априлий, като я предвижда с усилена настилка за аварийно преминаване. По червените, сини, зелени и кафяви надписи, линии, щрихи за регулацията.

Приложение : Копие на Заповед № 139/12.07.2018 г.

27.07.2018