С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Вх.№ ТСУ-250-(2)/14.09.2018 г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

ЗА ИМОТ №000432 – ПОЛСКИ ПЪТ, ЕКАТТЕ 55909, ЗЕМЛ. НА ГР. ПЕРУЩИЦА ОБЩ. ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

 

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, в качеството Ви на заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, на представляваната от Вас Община, Ви уведомяваме за издадена Заповед №188/10.09.2018 г. на Кмета на Община Перущица за одобряване на проект за: „ ПУП – План за регулация и застрояване за смяна на предназначението на земеделска земя - ПИ № 099464, м. Пенова круша, по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909, Община Перущица, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за неземеделски нужди за изграждане на разширение на Фабрика за производство на плодово – зеленчукови консерви, находяща се в землището на гр. Перущица, Община Перущица,“ и ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп – трасе на пътна връзка до имот 099464, м. Пенова круша, землище на гр. Перущица, Община Перущица, от КВС на гр. Перущица, общ. Перущица, по Заявление вх. № ТСУ–250/ 19.06.2018 г., допълнен със Заявление с вх. №ТСУ–250/ 19.06.2018 г. от „ИДЕАЛ ПРОДУКТ“ ООД, ЕИК 115290806, с управител Радослав Костов, чрез пълномощника си Рангел Пинджев. В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право, ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд.

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №188/10.09.2018 г. на Кмета на Община Перущица

Съобщението е поставено на и таблото за уведомления в сградата на Община Перущица .

14.09.2018