С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда         Община Перущица уведомява всички граждани за постъпила информация по Приложение №2 към Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение вх. № ТСУ-45/11.02.2019г.: „Пасищно – оборно отглеждане до 50 броя телета за угояване“, в имоти с №№ 160530 и 160529, община Перущица, област Пловдив, местност „Батен“. Имотите са собственост на „Агро Юстина“ ЕООД и ще бъдат заградени с електро пастир за да се прибират животните през зимните месеци.

Възложител: „Агро Юстина“ ЕООД Управител: Антон Цветков – Управител, общ. Родопи, с. Устина, ул. „Никола Петков“ № 51

Адрес за кореспонденция: с. Устина, ул. „Никола Петков“ № 51, тел: 0879551194, имейл: agroyustina@gmail.com

Лице за контакт: Минчо Маринов Терзиев

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Приложение: Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

Дата: 11.02.2019г.

11.02.2019