С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило Инвестиционно предложение: „Модернизация на активите на Земеделско стопанство Перущица ЕООД“. Инвестиционното предложение включва закупуване на специфична земеделска техника, която е съобразена с размера и характеристиката на стопанството.

Възложител: Вели Шукриев Караходжев – земеделски стопанин.

Седалище: общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Победа“ № 5а

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Захари Стоянов“ № 12

Лице за контакт: Вели Караходжев, тел: 0897954826

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

11.02.2019
Документ: