С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Вх.№ ТСУ-152-/3/ от 13.05.2019г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

В качеството Ви на заинтересовано лице на представляваната от Вас Община, на основание чл. 61 от АПК, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме за издадена Заповед № 157/ 09.05.2019 г. за одобряване на „ Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до УПИ 270038 и 270044, обществено обслужващи дейности към ПУП-ПРЗ : ,,Заведение за обществено хранене – Ресторант, за промяна предназначението на ПИ № 270038 и 270044, м. „Манолева нива“ , земл. на гр. Перущица по Заявление вх. №ТСУ-152/11.04.2019г. от Емилия Божкова, пълномощник на Димитър Тошков. В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването й, като заинтересовани собственици по чл.131 от ЗУТ, имате право, ако смятате за необходимо, да възразите чрез Община Перущица пред Пловдивски административен съд.

Приложение: 1 бр. Заповед - препис №157/09.05.2019 г. на Кмета на Община Перущица

Съобщението е поставено и на таблото за съобщения в сградата на Община Перущица .

13.05.2019 г.

гр. Перущица

13.05.2019