С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда             Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното Инвестиционно предложение: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 5500 еквивалентни жители, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа“ в гр. Перущица.

   Резюме на предложението – реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа в гр. Перущица. В земеделски имот с площ 4,191 дка – общинска собственост ще се изгради пречиствателна станция за битови отпадни води. Основни процеси – механично отделяне на примеси, сепарация на пясък, селекция, денификация, активна зона с микрофлора, мазниноуловител, микрофилтрация, обеззаразяване, обезводняване на утайката. Площадката, предмет на инвестиционното предложение не е в границите на защитени зони. С изграждането на пречиствателната станция ще се осигури пречистване на отпадните води и ще се предотврати замърсяване на повърхностните и подпочвени води.

    Изграждането на пречиствателна станция е крайно необходимо по следните съображения: - заустване на отпадните битово-фекални води в р. Перущинска. - замърсяване на водния и подземен басейн. - нарушаване на флората и фауната и околната среда. Изграждането на пречиствателната станция ще има изключително екологично въздействие, като се запази естествената флора и фауна, както и се предотвратят вредните въздействия върху здравето на хората.

Възложител: Община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Виолета Косева – гл. експерт екология и земеделие, тел. 03143/27-86 Имейл: perushtitsa_ob@abv.bg

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

10.06.2019