С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За постъпило в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-886/13.05.2019г. инвестиционно предложение "Автомивка, химическо чистене и пране на килими", в имот № 099477, землище на гр. Перущица, община Перущица, с възложител "КРИС-МАРИ-ДАЧ" ООД.

11.06.2019
Документ: