ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

   ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО С ВХ. № ЕЗ-107/09.07.2019Г. ОТ ФИРМА „МЕГА МАРКЕТ ИНВЕСТ“ ЕООД, КАКТО И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13/2016Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ НА 11.07.2019Г. ОТ 06:00 ДО 9:30 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТИРАНЕ НА СЛИВОВИ НАСАЖДЕНИЯ С ПРЕПАРАТ „ДЕЦИС 2,5 ЕК С КАРАНТИНЕН СРОК 7 ДНИ. ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛ „СЛИВОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ“.

     ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПАРЦЕЛИ СА В МЕСТНОСТ „АЛЧАКА“ МАСИВ 301, ПЛОЩ 33 ДКА, ОТСТОЯЩИ ОТ НАСЕЛЕНО МЯСТО 1 КМ. И ОТ СЪСЕДНО СЕЛИЩЕ 10 КМ.

    ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИРАНЕТО ОТГОВАРЯ ЛИЦЕТО ВЕЛИ КАРАХОДЖЕВ, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „МЕГА МАРКЕТ ИНВЕСТ“ ЕООД. ПРИГОТВЯНЕТО НА РАЗТВОРИТЕ И ЗАРЕЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА, НАМИРАЩА СЕ В СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИКА.

09.07.2019