С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ НА ЗАСТРОЕНА ТЕРИТОРИЯ, СЪСТАВЛЯВАЩА ЧАСТ ОТ КВ.49 – СТАР ПО РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОДОБРЕН С УКАЗ № 176 ОТ 29.08.1921г. на Цар Борис III Обединител

Описание на основните процеси - Със Заповед № 248 от 11.12.2017г. Кмета на община Перущица внася мотивирано искане към Главния архитект на община Перущица за необходимостта от създаване на устройствен режим на застроена територия, съставляваща част от кв.49 – стар по регулационният план на гр.Перущица, община Перущица, одобрен с УКАЗ № 176 ОТ 29.08.1921г. Изработването на ПУП е необходимо за създаване устройствен режим и регламентиране на постоянен устройствен статут на изградената пътна и инженерна инфраструктура на застроена територия с установен начин на трайно ползване – за жилищно строителство по предходни регулационни и застроителни планове на гр.Перущица. Необходимостта от изработване на ПУП – ПРЗ е обоснована от необходимостта от действащ устройствен план за предлаганата територия. Всички обекти в обхвата на плана - жилищни сгради и параклис са съществуващи. На този етап не се предвижда строителство или друга дейност в обхвата на разглежданата застроена територия. Инвестиционното намерение касае процедура по изработване на подробен устройствен план, отразяващ предвиждането на ОУП Перущица., който е съгласуван с РИОСВ Пловдив чрез процедура по екологична оценка и издадено становище по ЕО № ПВ – 2 –II-ЕО/2015 г.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-План - схемата по част „Водоснабдяване и канализация” ще се разработи в съответствие с предварително становище за присъединяване към местната водопроводна система от “ВиК” ЕООД – Пловдив и ще се съобрази със съществуващата водопроводна и канализационна мрежа.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ- За захранване на съществуващите обекти с ел.енергия се използва съществуваща в района ел. мрежа.

Не се очаква генериране на производствени отпадъци. Ще се формират само определени количества смесени битови отпадъци от жителите на квартала и посетителите на храма. Предават се на обслужващата района комунална фирма=

Отпадъчни води - Заустването на отпадъчните битово-фекални води от ритуалния дом се осъществява в наличен колектор. Отпадните води от съществуващите жилищни сгради ще се заустят в съществуваща канализация. Дъждовните води попадащи на площадката се оттичат повърхностно, съобразно вертикалната планировка, към прилежащите тревни площи в имота.

Лице за контакти от страна на Възложителя:

Николина Лозена - специалист ТСУ, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, гр. Перущица, 4225, ул. „Отец Паисий” №2 тел. 0897349825

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

30.10.2018