С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № ТСУ – 502/4/06.11.2018г.

ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Относно:ПИ №099374, ПИ № 099380 зем. земи с НТП – жилищна територия с неустановен собственик и ПИ № 099446 и ПИ № 099468 – полски път на Община Перущица, м. „ Керена“, земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

В качеството си на заинтересовано лице по реда на чл. 131 от ЗУТ на представляваната от Вас Община и на основание чл.128 ал.3 и 5 от ЗУТ, Ви уведомяваме за представен за разглеждане и процедиране в Община Перущица проект за: „ Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за процедура по промяна предназначението на земеделски имот №099239 за неземеделски нужди, местност „Керена“, земл. на гр. Перущица, Община Перущица, ЕКАТТЕ 55909, за изграждане на обект: „Работилница за селскостопанска техника“ по Заявление с вх. № ТСУ-502 / 22.10.2018 г. с Възложител: „ Ранто - 53“ ЕООД, ЕИК 203460130.

В 14-дневен срок, от датата на получаване на съобщаването, като заинтересовани собственици по реда на чл.131 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в изложен в Община Перущица, стая №5, етаж III и изразите, ако смятате за необходимо, писмено становище, искания и евентуално възражение по предвижданията на проекта всеки делничен ден от 08.00 – 17.00 часа.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения, находящо се в партерния етаж в сградата на Община Перущица, и на интернет страницата.

 

06.11.2018