Публична покана ID 9031546 с предмет, „Интериорно обзавеждане и оборудване за нуждите на проект: Основен ремонт и реставрация на „Картинна галерия – Даново училище”, в три обособени позиции"

Дата на публикуване: 
30.06.2014 15:00
Срок за подаване на оферти: 
17.07.2014 17:00
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Предмет на настоящата поръчката е: „Интериорно обзавеждане и оборудване за нуждите на проект: Основен ремонт и реставрация на „Картинна галерия – Даново училище”, в три обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на интериорно обзавеждане;
Обособена позиция 2 – Доставка на офис техника;
Обособена позиция 3 – Доставка на охранителна техника,
финансирана по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Избраният изпълнител на договорите за доставка следва да изпълни предвидените дейности при условията на изготвените инвестиционни проекти, както и представените техническо и ценово предложение на участника в процедурата.  

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:
                                                  .  
Документи и информация, свързани с възлагането: 
Документи: Дата на публикуване:

Документи за участие     

Протокол № 1          

Договори и приложения     

Анекс по договор № 110/26.08.2014         

Плащания   

30.06.2014     

16.07.2014   

07.08.2015  

07.08.2015    

07.08.2015