Публична покана ID 9037902 с предмет „Строителство на подпорни стени и укрепване на скалния масив над параклис Света Петка /каменна кариера/, местност Свети Никола в зоните на ПИ №290054 и Пи №001351 по КВС на гр. Перущица“

Дата на публикуване: 
09.01.2015 17:00
Срок за подаване на оферти: 
21.01.2015 16:30
Статус на поканата: 
Възложена
Описание на публичната покана: 

Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за извършване на СМР – изграждане на подпорни стени и укрепвана на скален масив на територията на гр. Перущица, съгласно одобрен технически проект в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство.
С изпълнението на предвидените дейности се цели предпазване хората и имотите от неблагоприятните последици при обилни валежи от дъжд и сняг,  снеготопене; предотвратяване на възможни злополуки.

Документи към публична покана, публикувани в РОП: 
Документи: Дата на публикуване:

Публична покана

Документи за участие

Методика

Техническо предложение

Техническа спецификация

Ценово предложение

 

09.01.2015 г.

09.01.2015 г.,

09.01.2015 г.

09.01.2015 г.

09.01.2015 г.

09.01.2015 г.

 

Документи и информация, свързани с възлагането: 
Документи:                              . Дата на публикуване:

Разяснение

Уведомление

Протокол №1

Протокол №2

Договор за строителство

Извършено плащане   

15.01.2015

21.01.2015

23.01.2015

06.02.2015

06.04.2015

12.08.2015