Концесии

Концесия (описание) Идентификационен номер по НКР Cрок на концесията Данни за концесионера Kонцесионно възнаграждение
Трайно ползване на "Язовир" в поземлен имот № 000738 по КВС в землището на гр. Перущица, местност "Батен"