Новини

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.12.2018

Вх. № ТСУ-545/3/11.12.2018г.

 

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

Творческа работилница „Можем“
05.12.2018

От 03.11.2018 до 25.11.2018 се постави  началото на провеждане на творческа работилница „Можем“ по проект „Не/познатите  Перущица“по договор за финансиране на проектни предложения по проект “Читалища“ направление „Читалища: Общностно участие и иновации“ №ОПЧ-017/25.04.2018 между Общинска фондация „Пловдив 2019“ и Община Перущица в ТИЦ –Перущица.

Инвестиционно предложение - До заинтересованите лица и общественост,за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
04.12.2018

Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и Община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

Напредък по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“
30.11.2018

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица
29.11.2018

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица

 

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР
29.11.2018

Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на 30.11.2018 год. (петък) от 11:00 часа в „Туристически информационен център“ – гр. Перущица.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22.11.2018

Информацията по приложение № 2 към чл.

СЪОБЩЕНИЕ
19.11.2018

Започна онлайн гласуването, което ще определи победителите в третите Годишни награди в туризма, връчени от Министерство на туризма. Имената на одобрените финалисти са публикувани на сайта на конкурса https://tourismawards.bg, където ще протече гласуването.

Община Перущица се състезава в категория Туристическа аткракция/обект със следните обекти:

• Училище Св. св. Кирил и Методий (Даново училище) – Перущица;

ПОКАНА
16.11.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 66, ал. 3 от Закона за Местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на план –сметката на Община Перущица за 2019 година на разходите за сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите на обществено ползване.

Дата на провеждане на обсъждането: 14 декември 2018 година (петък) от 16.00 часа.

Класиран кандидат от конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица
16.11.2018

РЕШЕНИЕ

За обявен класиран кандидат от конкурс за

длъжността „Юрисконсулт“ на Община Перущица

 

Pages