Справка па чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица

Дата на публикуване: 
06.01.2021