Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Благоустрояване, спорт и социални дейности" община Перущица

Дата на публикуване: 
03.06.2021