Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпили предложения и становища по проект на Наредба за упражняване на правата на Община Перущица върху общинската част от капитала на общинските дружества

Дата на публикуване: 
11.11.2021