ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

    Уважаеми земеделски стопани,

    собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията по чл. 69 от ЗСПЗЗ.

Декларацията се подава за една стопанска година по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите в срок до 31 юли 2021г. лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.

    Всеки от съсобствениците може да подаде декларация и тя ползва всички съсобственици.

    Ползвателите на земеделски земи подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумение за ползване по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва или да не участва в масиви за ползване по споразумение.

Заявлението по чл. 70 от ЗСПЗЗ се подава в срок до 31 юли 2021г. лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, и важи за следващата стопанска година.

Заявлението се представя и на електронен носител при възможност.

    Промени могат да се правят в срок до 15 август при промяна в имотите от декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

01.07.2021