Публичен регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

Трите имена на служителя Входящ номер Длъжност Декларация
Анастасия Мундева-Бакалова 36/22.01.2019 главен инженер PDF icon декларация за имущество Анастасия.pdf
Анастасия Мундева-Бакалова 23/13.06.2018 Главен инженер PDF icon pdf
Ангел Левашки 34/07.12.2018 юрисконсулт PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 2
Анна Даскалова № 70/21.02.2020 специалист PDF icon Анна Даскалова.pdf
Атанаска Начева Вх. № 62/14.10.2019 Директор ДГ Радост PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т. 2
Борис Кочов 154/02.08.2022 юрисконсулт PDF icon Борис Кочов.pdf
Борислава Борисова-Дардова 14/07.06.2018 Гл. експерт Стопански дейности PDF icon pdf
Боряна Таскова 151/06.07.2022 гл. експерт Европейски политики PDF icon декл. чл. 35 ал.
Величка Делева №58/29.05.2019 гл. експерт Приходи PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т. 2
Веселина Вачкова 24/21.06.2018 Директор Исторически музей PDF icon pdf
Виолета Косева 6/06.06.2018 Гл.експерт екология и земеделие PDF icon pdf
Даяна Балъмова № 69/19.02.2020 счетоводител PDF icon Даяна Балъмова.pdf
Деница Тонкова 17/08.06.2018 специалист Европейски политики PDF icon pdf
Екатерина Бабакова 27/01.08.2018 Старши счетоводител PDF icon pdf
Жана Стоянова 9/07.06.2018 Гл. експерт Общинска собственост PDF icon pdf
Ива Атанасова вх. № 67/18.12.2019 гл. експ. ЕП PDF icon вх. № 67/18.12.2019
Иван Витанов 20/08.06.2018 Гл. експерт Сигурност на информацията PDF icon pdf
Иван Кръстанов вх. № 125/18.04.2022 гл. специалист ОМП и СИ PDF icon декл. чл. 35 ал. 1
Иван Муров 98/09.02.2021 гл. експерт ЕП PDF icon ДЕКЛАРАЦИЯ ИВАН МУРОВ.pdf
Иванка Маринова 97/04.02.2021 Директор ДГ Радост PDF icon Иванка Маринова.pdf
Ирина Василева 150/31.05.2022 юрисконсулт PDF icon Ирина Василева.pdf
Йоана Сокерова №37/07.03.2019 специалист ЕП PDF icon Йоана Сокерова.pdf
Йордан Витанов 18/08.06.2018 Главен специалист строителство PDF icon pdf
Йордан Кръстенов 65/17.12.2019 гл. експерт СИ PDF icon Йордан Кръстенов.pdf
Йордан Начев 66/18.12.2019 гл. специалист строителство PDF icon Йордан Начев.pdf
Йорданка Тошкова 123/03.02.2022 гл.специалист Връзки с обществеността и рекламна дейност PDF icon декл. чл. 35
Калина Таскова 63/25.11.2019 старши счетоводител PDF icon Калина Таскова.pdf
Катрин Стаменова 124/30.03.2022 Специалист Деловодител и Архивар PDF icon Катрин Стаменова.pdf
Костадин Тонов 3/06.06.2018 Юрисконсулт PDF icon pdf
Краснойка Кушева 2/05.06.2018 Секретар PDF icon pdf

Страници