Заповед № 107/14.04.2021г.

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 68, УПИ XVI-997 и УПИ XVII-998 по ЗРП на гр. Перущица.

20.04.2021