Издадено Разрешение за строеж 16/29.06.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: „Канализационно отклонение за съществуващи сгради“ в ПИ 55909.501.209 по КККР на гр. Перущица

Изх. № ТСУ-259-4/01.07.2021г.

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

 СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадено Разрешение за строеж 16/29.06.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: „Канализационно отклонение за съществуващи сгради“ , в ПИ 55909.501.209 по КККР на гр. Перущица", по Заявление с вх. №ТСУ-259/09.06.2021г. от Атанаска Чопаринова.

    На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване по законосъобразност от заинтересуваните по чл.149, ал.2 от ЗУТ лица пред Пловдивски административен съд в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт чрез Кмета на община Перущица.

01.07.2021