Издадено Разрешение за строеж 17/01.07.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод Е Ф80 и нова улична канализация по ул. „Марица“, гр. Перущица“

Изх. № ТСУ-312-3 /02.07. 2021г.

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадено Разрешение за строеж 17/01.07.2021 г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод Е Ф80 и нова улична канализация по ул. „Марица“, гр. Перущица“ по Заявление с вх. №ТСУ-312/29.06.2021г. от Мария Витанова – Вълканова - Кмет на Община Перущица.

     На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване по законосъобразност от заинтересуваните по чл.149, ал.2 от ЗУТ лица пред Пловдивски административен съд в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.

02.07.2021