Изпълнение на тръбен кладенец за напояване

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило инвестиционно намерение „Изпълнение на тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения от орехи” в землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

Проекта предвижда изграждане на тръбен кладенец в имот № 230138, местност „Устинско падине”, площ 3,854 дка. Извън предмета на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси по време на експлоатацията. Не се очаква генериране на отпадъци.

Възложител:  „А & ВС” ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4023, район Тракия, ж.к. Тракия, бл. 209, вх. Б, ап. 14 Тел: 032/628478, 0888625625

Лице за контакт: Веселин Кирилов Славчев

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

07.02.2014