Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2019 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
Отписване на актовите книги за общинска собственост. 43 01.02.2019 PDF icon zapoved 43.pdf
Отписване на актовите книги за общинска собственост. 42 01.02.2019 PDF icon zapoved 42.pdf
Отписване на актовите книги за общинска собственост. 41 01.02.2019 PDF icon zapoved 41.pdf
Отписване на актовите книги за общинска собственост. 40 01.02.2019 PDF icon zapoved 40.pdf
Определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в община Перущица, считано от 01.01.2019 година. 37 30.01.2019 PDF icon zapoved 37.pdf
Определяне на 04.02.2019 год. за неучебен ден, и междусрочна ваканция за всички ученици на 05.02.2019 год. 36 30.01.2019 PDF icon zapoved 36.pdf
Отмяна на Заповед № 16/21.01.2019 год и определяне състава на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Перущица. 34 29.01.2019 PDF icon zapoved 34.pdf
Одобрявам ПУП-ПРЗ за ПИ № 270044 и № 27038, местност "Манолева нива", землище на гр. Перущица, община Перущица за смяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 32 24.01.2019 PDF icon zapoved 32.pdf
Определяне състава на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Перущица. 16 21.01.2019 PDF icon zapoved 16.pdf
Премахване на незаконен строеж. 13 21.01.2019 PDF icon zapoved 13.pdf

Страници