Информация за изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.101-0166-С002 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перущица“