Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци

Информацията по ОВОС на внесеното уведомление е на разположение на гражданите в стая 10 в община Перущица.

Писмени предложения и възражения се подават в 14- дневен срок от публикуването на съобщението в деловодството на община Перущица или на имейл: perushtitsa_ob@abv.bg.

16.07.2021
Документ: