Новини

Инвестиционно предложение "Уличен водопровод и канал по ул. "Марица", гр. Перущица
23.04.2021

Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Заповед № 107/14.04.2021г.
20.04.2021

Изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 68, УПИ XVI-997 и УПИ XVII-998 по ЗРП на гр. Перущица.

Заповеди за новообразувани имоти в местност "Панов връх"
15.04.2021
Открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица,
15.04.2021

     Във връзка с изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ на 15.04.2021г. е открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица, община Перущица, включваща имоти: ПИ 55909.310.18, 55909.310.21, 55909.310.24, 55909.310.27, 55909.310.28, 55909.310.100, 55909.310.101, 55909.310.43;.

Лице за връзка: арх. Цветана Илиева – Гл. архитект, тел. за връзка: 0887 427 598.

Информация за изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.101-0166-С002 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перущица“
15.04.2021
Заповед № 103/13.04.2021г
14.04.2021

        Относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и в териториите извън тях, стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

Служебно съобщение
01.04.2021

"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок, находящ се на първи етаж в ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

Служебно съобщение
31.03.2021

Относно Заповеди на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти по Параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на община Перущица.

Решение за дейности с отпадъци
29.03.2021

На основание чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1,т.1 от Закона за управление на отпадъците.

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
26.03.2021

Страници