Новини

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
06.08.2020
О Б Я В А
06.08.2020

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. СТАМБОЛИЙСКИ,
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА СТОПАНСКАТА 2020 - 2021 ГОДИНА:

- ГР. КРИЧИМ, ОБЩИНА КРИЧИМ;
- ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА;
- С. НОВО СЕЛО, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ;
- С. ТРИВОДИЦИ, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ ГР. СТАМБОЛИЙСКИ.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ И КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА
03.08.2020

ДО АННА СЕМЕРДЖИЕВА
ГР. ПЛОВДИВ

ДО ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА
ГР. ПЛОВДИВ

ДО МАЯ ИЛИЕВА
ГР. ПЛОВДИВ

ДО РАДКА ЛАЗАРОВА
ГР. ПЛОВДИВ

ДО
АЙВЪН ДЖОРДЖ КУПЕНОВ
ГР. ПЛОВДИВ

О Б Я В Л Е Н И Е ! Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ
30.07.2020

Основни области на дейност на длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
30.07.2020

Основни области на дейност на длъжността:
1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;
2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;
3. Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;
4. Предпазване от заболявания и злополуки;

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
29.07.2020

НA ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2020г. община Перущица преминава към банково обслужване в "Банка ДСК" АД, поради което банковите сметки за местни приходи се променят и старите остават да действат до 30.07.2020г. Новите сметки ще бъдат обявени след откриването им в "Банка ДСК" АД.

„Топъл обяд“ за нуждаещи се и през август 2020 г.
29.07.2020

Със заповед на министъра на труда и социалната политика до 31 август 2020 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Програмата се реализира чрез Агенцията за социално подпомагане.
Поради продължаващата епидемична обстановка в страната е отпуснат допълнителен финансов ресурс в бюджета на Агенцията за социално подпомагане, с който е дадена възможност на общините да удължат дейностите, като сключат анекси към договорите си.

Констативен протокол
23.07.2020
Съобщение
23.07.2020
ВиК Пловдив
23.07.2020

Уважаеми съграждани,

Поради подмяна на главен уличен кран днес 23.07.2020г. (четвъртък) ще бъде спряно водоподаването в зоната от площад “27-ми Априлий” до улица “3-ти март”, в часовете от 9:00 до 11:00, съобщиха от ВиК Пловдив.

Страници