Новини

АРТ ФЕСТИВАЛ - 14 МАЙ 2022 Г.
13.05.2022
Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
13.05.2022
ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПРЗ, НА ЧАСТ ОТ КВ.24, УПИ XVIII - 404 ПО ПРЗ НА ГР. ПЕРУЩИЦА
11.05.2022
Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
09.05.2022

Основни области на дейност на длъжността:

1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;

2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА - 09-10 МАЙ 2022 Г.
09.05.2022
Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №8/31.03.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Основен ремонт на съществуваща сграда" в УПИ XI-48, кв. 4 по плана на кв. Пастуша, гр. Перущица
04.05.2022
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
03.05.2022

     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Проект за: "ПУП-ПРЗ"за ПИс ИД 55909.99.262, местност "Крушето"
29.04.2022
Проект за: "ПУП-ПРЗ"за ПИс ИД 55909.99.262, местност "Крушето"
29.04.2022
Проект за: "ПУП-ПРЗ"за ПИс ИД 55909.99.262, местност "Крушето"
29.04.2022

Страници