Новини

Заповед във връзка с чл. 1 от Закона за защита при бедствия, възникналите влачища на територията на Община Перущица и констативен протокол от общинската комисия
20.03.2015
О Б Я В А
18.03.2015

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, представлявана от Ради Минчев – кмет на общината,

с адрес: гр.Перущица, ул.”Отец Паисий”, № 2,

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
17.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ

/по чл.20, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Перущица, област Пловдив, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

ПОКАНА
12.03.2015

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г., каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2014 година.

Обява за обучение по по професия „Екскурзовод“
10.03.2015

От 20.03.2015 до 05.05.2015 год. в ПГЛВ „Христо Ботев“ гр. Перущица ще се проведе обучение по професия „Екскурзовод“.

Обучаваща организация: „Фондация за социални инвестиции и ресурси гр. София“
Срок на обучението: два месеца
Брой часове: 300 ч. (теория 97 ч., практика 203 ч.)
Цена на обучението - 300 лв.

За записване: С. Кирчева - 0882/946-331;  М. Николова – 0884/067-959

Продажба на дървесина на физически лица за собствени нужди
10.03.2015

Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян утвърди списък с количествата дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по категории дървесина. В приложените материали са описани количествата дървесина по категории.

Представяне на проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица
09.03.2015

На 6 март в Перущица, в присъствието на Кмета на община Перущица Ради Минчев, Председателя на Общинския съвет-Перущица Иван Муров, Председателя на МИГ „Тракийско-Родопска яка” Георги Ташев, беше представен проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на Туристическа спалня – Перущица” ИД  № 52/3/3131579 финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” на Програмата за развитие на селските райони. Проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Върховръх”- Перущица. Проектът е на обща стойност 387 927 лв.

Изменение на ПУП
05.03.2015

Със заповед на Кмета на община Перущица се допуска за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване и РУП за УПИ III-1277 от кв.113 по ЗРП на гр. Перущица.
Проектът следва да се изготви от лица с проектантска правоспособност, в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, при съблюдаване на нормативните изисквания в ЗУТ.

Изменение на ПУП и застрояване
05.03.2015

Със заповед на Кмета на община Перущица се допуска за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VI-2005, 2007 от кв.41 по ЗРП на гр. Перщица с отреждане на производствена и складова дейност и свободно застрояване, съобразено с изискванията за устройствена зона Пп.
Проектът ще се изготви от лица с проектантска правоспособност, в съответствие с Наредба №7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ, при съблюдаване на нормативните изисквания в ЗУТ.

Инвестиционно намерение „Преустройство на съществуваща сграда в пункт за изваряване на ракия”
04.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ
До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Страници