Обсъждане на План за развитие на Община Перущица 2014-2020 г.

Публично обсъждане

На 7.04.2014 г. от 10,00 часа в залата на общински съвет в сградата на община Перущица се проведе публично обсъждане на проект на Общински план за развитие на община Перущица 2014-2020 г. Това бе второ подред обсъждане на проекта на общинския план пред граждани и представители на бизнеса. Във форума участваха представители бизнеса, граждани, общинска администрация и консултанти от фирма „Българска консултантска организация” ЕООД изпълнител по договор подписан на 09.01.2014 г. по проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица” по договор № 13-13-37/25.10.2013г. по приоритетна ос I „Добро управление” подприоритет 1.3 ”Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” бюджетна линия BG05PO002/13/1.3-07. Участниците в дискусията имаха готови предложения, които ще се вземат в предвид от консултантите от фирма „Българска консултантска организация” ЕООД при разработване на окончателния проект, който предстои да бъде одобрен и приет с решение на общински съвет Перущица.

07.04.2014