Община Перущица завърши проект по ОПАК

Община Перущица проведе заключителна пресконференция по проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица”. На нея ръководителят на проекта Ина Георгиева запозна присъстващите служители в администрацията и журналистите с дейностите, които бяха реализирани в рамките на проекта и с получените резултати.
На 25. 10. 2013 година Общината подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с № 13-13-37 с Оперативна проекта “Административен капацитет 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект с наименование „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица”.
Целта на проекта е да бъдат въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинска политика.
По Дейност №1 от проекта „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.” бяха проведени анкета между населението, представителите на бизнеса на територията на общината, служителите на общинска администрация и две публични обсъждания на плана, след което Общински съвет – Перущица прие ОПР с Решение № 33/28.04.2014.
По дейност 2 „Разработване и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинска политика-туризъм” е разработен подходящ инструментариум, с който да се извършва наблюдението на изпълнението на политикатка по туризъм на общината, както и план за осъществяването на мониторинг, като на заседание на Общински съвет - гр. Перущица, проведено на 14.07.2014 г се прие Наръчник с методика, инструментариум и правила за мониторинг, контрол и оценка на политиката за развитие на туризма в община Перущица.
10 служители на Общинска администрация – Перущица преминаха съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на общинска политика.

23.07.2014