ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА набира доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение № 42, взето на заседание на Общински съвет град Перущица, проведено на 26.05.2022 г. с Протокол № 4

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

набира доброволци
за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.
Финансиране на дейността на доброволните формированиясе осъществява от държавния бюджет по утвърдени стандарти. На доброволците се осигурява задължителни обучения, екипировка и застраховка. На възнаграждение има право доброволец по смисъла на чл. 39 от ЗЗБ, вписан в регистъра на ДФ с персонален идентификационен номер (ПИН), който участва в ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях по силата на договор, сключен с кмета на общината. С договора доброволецът се задължава да участва в обучение и да изпълнява задачи за защита при бедствия, за което получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет.
Размерите на възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:
- сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 80 часа на година, пропорционално на часовете на участие в обучението;
- двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях до 160 часа на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за членство по образец Приложение № 1
2. Формуляр за кандидатстване по образец Приложение № 2;
3. Медицинско удостоверение, доказващо че сте клинично здраво лице (от личен лекар);
4. Справка от психодиспансер, че не се водите на отчет;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване в случай, че притежавате такава;
7. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответна категория в случай, че притежавате такова;
Комплектът от документи може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Перущица , Център за административно обслужване на ул. Отец Паисий № 2 до 12.08.2022г. включително от 08.00ч до 17.00ч.
За допълнителни въпроси може да се обърнете към служителя Иван Кръстанов на телефон: 0882064670

За Кмет на община Перущица, съгласно заповед № 204/05.07.2022г.
Зам.-кмет: МИРОСЛАВ НИКОЛАКОВ

документи

11.07.2022
Документ: