Община Перущица обявява подбор за 1 /едно/ лице на длъжността „Здравен медиатор“

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:

     Здравните медиатори подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на представяната медицинска помощ. Здравните медиатори осъществяват дейността си като:

1. Подпомагат достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи;

2. Осъществяват дейности по промоция на здравето сред уязвими групи;

3. При необходимост оказват съдействие на общопрактикуващите лекари;

4. При необходимост оказват съдействие на лекарите по дентална медицина;

5. Оказват съдействие на регионалните здравни инспекции;

6. Оказват помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.

Дейностите се извършват въз основа на разработен годишен план.

Здравният медиатор съставя досие за всеки конкретен случай, при осъществяване на дейностите.

Не по-малко от половината от работното време на здравните медиатори е на терен - сред уязвимите групи на територията на съответната община.

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. е навършило пълнолетие;

2. не е поставено под запрещение;

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

4. има завършено средно образование;

5. владее майчиния език на лицата от уязвимата група;

6. познава културата и проблемите на уязвимата група;

7. познава нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;

8. има умения за работа с компютър - MS Word, електронна поща.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Автобиография

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за завършено средно образование

4. Заявление по образец

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА /в рамките на един ден/

1. Разглеждане на постъпилите документи от копия;

2. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

V. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

    Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за подаване на документите, на интернет страницата на община Перущица www.perushtitsa.bg.

    Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник – Община Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, деловодство в срок до 17.00 часа на 13.02.2021 година.

    Лице за контакти – Таня Антонова – Главен експерт УЧР , тел.03143/2786

VІ. Всички съобщения във връзка с провеждането на подбора ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Общината /етаж 1/ и сайта на Община Перущица - http://www.perushtitsa.bg/

13.01.2021
Документ: