Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”

Основни области на дейност на длъжността:

  1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;
  2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;
  3. Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;
  4. Предпазване от заболявания и злополуки;
  5. Възпитаване чрез правилно организиран цялостен режим на децата и занимания според възрастовите им особености;

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше медицина

Трудово възнаграждение: 900 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление; СV; диплома за завършено образование;

 

Начин на кандидатстване:

Със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg в срок до 11.06.2021 г.

27.05.2021