Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”

Основни области на дейност на длъжността:

1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;

2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;

3. Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;

4. Предпазване от заболявания и злополуки;

5. Възпитаване чрез правилно организиран цялостен режим на децата и занимания според възрастовите им особености;

Изискванията за заемане на длъжността са следните:

Образование: висше медицина

Трудово възнаграждение: 1450 лв.

Начин на кандидатстване: Заявление със СV и документи /копие на трудова книжка и диплома/ към него, подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: obshtina@perushtitsa.egov.bg, www.perushtitsa.bg до 27.06.2022 г.

25.05.2022