Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ в дейност ”ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Основни области на дейност на длъжността:

  1. Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ;
  2. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детското и учебно заведение;
  3. Участва в осъществяването на хигиенно-профилактичните и противоепидимични мерки в учебното заведение при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации;
  4. Извършва анализ на здравословното състояние на децата/учениците/ на база резултатите от проведените профилактични прегледи от личните лекари;
  5. Съвместно с учителя по физическо възпитание и педагога от учебното заведение определя физическата дееспособност на децата/учениците/;
  6. Събира данни за храненето на децата/учениците/; участва в изготвянето на дневното и седмично меню за храненето на подрастващите; участва в подготовката на програма за оптимизиране на храненето на децата/учениците/, съвместно със специалистите от ХЕИ;
  7. Участва в организацията и провеждането на здравното образование на децата/учениците/;
  8. Осигурява и разпространява в учебните заведения съвременни здравнообразователни материали;
  9. Активно издирва инфекциозно болните и наблюдава контактните;
  10. Контролира текущото хигиенно състояние на учебното заведение и организира извършването на текущо почистване;

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

Образование: Висше медицина

Трудово възнаграждение: 900 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление; СV; Диплома за завършено образование;

 

Начин на кандидатстване:

Със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg в срок до 11.06.2021 г.

27.05.2021