Община Перущица приключи проект по ОПАК

Заключителна пресконференция ОПАК

На пресконференция в залата на Читалище „Просвета” състояла се на 12.05.2014г. от 11,00 часа ръководството на община Перущица запозна присъстващите с изпълнените дейности и постигналите  резултати по  втория изпълняван проект по ОПАК.

Успешно приключиха обученията, заложени в дейностите по проект „Администрацията на Община Перущица-с повече знания  и ефективна работа” по Оперативна Програма  „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос II”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2”Компетентна и ефективна държавна администрация”,бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07.
Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на финансите бе подписан на 18.06.2013г. с продължителност 12 месеца. Стойността на договора  възлиза на 83 022,72лева.
Общата цел на проекта бе  подобряване ефективността на общинската администрация  чрез повишаване квалификацията  на служителите и.
С оглед реализирането на тази цел, бяха изпълнени  пет дейности, заложени в проектното предложение на община Перущица.
По дейност 1: “Провеждане на обучения по теми, избрани от каталога на Института по Публична Администрация”, бяха обучени 24 служители от администрацията и кмет – получени 24 сертификата;
По дейност 2: “Провеждане на специализирани групови  обучения за служителите на администрацията за повишаване на екипната ефективност”, бяха обучени 27 служители от администрацията и кмет в пет обучения-получени 102 сертификата;
По дейност 3: “Провеждане на индивидуални специализирани обучения за придобиване на специфични умения” бяха обучени 18 служители от администрацията- получени 26 сертификата;
По дейност 4: “Информираност и публичност” бяха проведени организирани и проведени две пресконференции, публикувани бяха два материала в печатни медии и 6 в електронни медии
По дейност 5: “Организация и управление на проекта” бе сформиран екип за управление на проекта, проведени бяха работни срещи на екипа, изготви се  и се проведе тръжна процедура за избор на външен изпълнител  за провеждане на обучения, сключиха се  договори: с фирма за изготвяне на тръжна документация по реда ЗОП, за осъществяване на мерки за информация и публичност и за избор на изпълнител за провеждане на специализирани  и групови обучения.

13.05.2014