ОБЯВЛЕНИЕ

ДО: ГРАЖДАНИТЕ НА

гр. Перущица

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Общински съвет – гр.Перущица на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ с Решение №77 по Протокол №12/ 29.09.2014г. одобри проект за „ПУП-ПРЗ и ПП на трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване за ПИ 702.1 и 702.2 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр.Перущица, местност „Паметника“, за промяна предназначението им от ниви в терен за жилищно застрояване като се образува УПИ І-702.1, 702.2, жил.стр.

Решението  №77 по Протокол №12/ 29.09.2014г. на Общински съвет – гр.Перущица е публикувано в Държавен Вестник брой №89 от 28 октомври 2014г.                                                        

На основание чл.215, ал.1, ал.4 изр.1 от ЗУТ вън връзка с чл.25, т.6 от ЗМСМА в 30/тридесет/-дневен срок от датата на публикуването в Държавен Вестник брой №89 от 28 октомври 2014г., заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ могат да обжалват пред Административен съд-Пловдив, чрез председателя на Общински съвет – гр.Перущица.

31.10.2014