ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДГ „РАДОСТ”, ГР.ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.

 

 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, област Пловдив на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с

чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно Заповед № 359 от 06.11. 2020г. на Кмета на Община Перущица

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на   ДГ  РАДОСТ”,  гр.перущица,  община перущица.

 

            Конкурса ще се проведе чрез защита на План – програма и събеседване с кандидата, свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието.

С кандидата класиран на първо място ще възникне трудово правоотношение за неопределено време.

            Цялостната организация по провеждането на конкурса се осъществява при спазване на утвърдени със Заповед на Кмета на Община Перущица „Правила”. 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ДОПУСКАНЕ  В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА  ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;

2.  Да не е поставен под запрещение;

3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

4.Да не е лишен от правото да упражнява учителска професия;

5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

7. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж;

8. Да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

9. Да има компютърна грамотност (Word, Excel, Internet и др.).

10. Да разработи и представи, заедно с необходимите документи, План-програма за развитие на конкретната ДГ за период от 3 години,.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

 

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

 

  1. Заявление до Кмета на община Перущица за участие в конкурса /по образец./
  2. CV.
  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността;
  4. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я);
  5. Карта за предварителен медицински преглед – оригинал .
  6. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;
  7. Декларация  по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел III, т. 1-6 от Заповедта на кмета на Община Перущица;
  8. План-програма за развитие на съответната ДГ за период от три години.

 

Всички приложени копия на документи,  да бъдат заверени от кандидата с  „Вярно с оригинала“ и подпис.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

 

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА – СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ ПРАВИЛА :

- допускане по документи;

-  защита на План –програма за развитие на ДГ за три годишен период                 

- събеседване с кандидата, свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието.

 

 

 

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Документите за участие се подават от кандидатителично в Центъра за административно обслужване на Община Перущица, ул. „ Отец Паисий“ №2-  гр. Перущица  или   чрез препоръчана пощенска, или  вътрешна куриерска пратка, всеки ден от 8:00 до 17:00ч. в срок от 11.11.2020г. до 11.12. 2020г. включително. 

 

Лица за контакт:Таня Антонова – Главен експерт „ ТРЗ и ЧРи Стоянка Тодорчева –гл. спец „ Хуманитарни дейности“ - Община Перущица, тел. 03143/27-86. 

 

V. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

 

VI.РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

-за Директор на Детска градина „Радост“ – гр. Перущица  начална заплата за длъжността в размер на 1451 лв. ;

         

VII. ДЛЪЖНОСТТА СЕ ЗАЕМА ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ.

 

VIII. Копие от обявлението, списъци или други съобщения във връзка с конкурса, ще се публикуват на електронната страница на Община Перущица.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2020