Открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица,

     Във връзка с изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ на 15.04.2021г. е открита процедура за запознаване с проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Перущица /ОУП/ на територия обхващаща част от територията на местност „Батен”, гр.Перущица, община Перущица, включваща имоти: ПИ 55909.310.18, 55909.310.21, 55909.310.24, 55909.310.27, 55909.310.28, 55909.310.100, 55909.310.101, 55909.310.43;.

Лице за връзка: арх. Цветана Илиева – Гл. архитект, тел. за връзка: 0887 427 598.

Изменението на Общият устройствен план на община Перущица се разработва въз основа на Задание, одобрено с решение №27, взето с протокол №4 от 25.02.2021г. на Общински Съвет – Перущица.

Органът, отговорен за одобряването на изменение на ОУП е Общински съвет Перущица.

Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Перущица.

Главната цел на изменение на Общия устройствен план на общината е да създаде условия за устойчиво развитие на територията и реализиране на инвестиционното намерени за производство на вино. Благоприятното съчетание на природни, културни и исторически дадености, както и уникалният тероар привличат не малко външни инвеститори. В това число „ТОП АГРО” ЕООД, която е специализирана в лозаро – винарският бранш. Интересът на фирмата е привлечен от богатите лозови насаждения, като в изпълнение на намеренията си да произвеждат вино закупуват имот 55909.310.27, местност „Батен”, гр.Перущица, община Перущица с площ от 36 233 м2. Намеренията им са на част от имота да се отреди урегулиран поземлен имот с площ около 3000 м2 за производство на вино, като за целта се изгради малка бутикова винарска изба с производство до 10 000 бутилки вино на година. Винарската изба ще се състои от производствен корпус и представителна част за посрещане на гости.

Проектът на изменение на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 ал.1 от ЗУТ, което ще се състои в Заседателната зала на Общински Съвет – Перущица, адрес: гр.Пловдив, ул.“Отец Паисий“ №2 на 20.05.2021г. год. от 10.30 до 12.00 часа.

15.04.2021