О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява работно място за длъжността Главен специалист „Местни данъци и такси”

Основна цел на длъжността:

Своевременно и качествено обслужване на данъкоплатците по ЗМДТ за осигуряване събирането на данъчните вземания на общината.

Области на дейност – Всички дейности, свързани с обработка и обслужването на данъкоплатците по ЗМДТ.

Преки задължения:

• Оказване на методическа и практическа помощ на данъкоплатците по прилагане на данъчното законодателство;

• Приемане и обработка на данъчни декларации по ЗМДТ;

• Извършва проверки на место, свързани с декларирани от данъкоплатците данни и съставя акт за констатация;

• Установява административни нарушения и съставя АУАН;

• Подготвя данни за статистически отчети и формуляри;

• Изпълнява и други конкретно възложени задачи от ръководството;

• Носи отговорност за съхраняване на работната документация;

• Носи пряка отговорност за съставяните актове, както и за действията при изпълнение на длъжността;

• Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения;

• Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността;

• Спазва конфиденциалност по отношение на информация станала му известна при обработване на лични данни от субекта на данни при осъществяване на правомощията му при водене на регистри съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския регламент и на Съвета. Спазва и прилага Инструкция за мерките на защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Перущица при изпълнение на законовите изисквания при предоставяне на услуги на физически и юридически лица, субекти на данни.

Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и ресурсите:

• Отговаря за своевременното оформяне на данъчните документи, които обработва, както и за достоверността на документи и информацията, която се представя на ръководството и останалите служители;

• Носи отговорност при несвоевременното или неточно извършени данъчни операции и подадени данни разпространение на конфиденциална информация, до която има достъп при изпълнение на служебните задължения.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – средно, с предимство висше магистър

Професионален опит – 2 години

Трудово възнаграждение – 1300 лв.

Начин на кандидатстване: със CV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по ел. поща: obshtina@perushtitsa.egov.bg до 05.05.2022 г. до 17.00 часа.

21.04.2022