О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

Основни области на дейност на длъжността:

Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Преки задължения:

• Осъществява процесуално представителство на общината;

• Подпомага дейността на служителите от общинската администрация за законосъобразността на изготвяните от тях становища;

• Консултира служителите при издаване на заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни нормативни актове;

• Задължително съгласува изготвените от служителите на администрацията предложения до Общински съвет - Перущица и взема участия в заседанията на общински съвет;

• Следи за законосъобразността на актовете за назначаване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения в рамките на администрацията;

• Извършва административно-техническа и юридическа подготовка по провеждането на процедурите по ЗОП;

• Изготвя становища във връзка с жалби на юридически и физически лица относно текущата дейност на администрацията;

• Съставя и води досиета на актове за установяване на задължения за ДНИ, МПС и ТБО съгласно изискванията на ЗАНН и кореспондира с НАП;

• Изготвя и води досиета на наказателни постановления от името на Кмета на Общината или упълномощено от него лице, въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения;

• Изготвя своевременно информация, отчети, доклади за установени административни нарушения и стопански престъпления и за предприетите мерки спрямо нарушителите ;

• Своевременно запознава служителите на администрацията относно промени в законодателството, свързани с административното управление;

• Изготвя и съгласува всички договори с контрагенти на общинската администрация;

• Води регистър на договорите;

• Вписва всички необходими данни за община Перущица в Националния концесионен регистър;

• Води досиета по Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка;

• Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му;

• Изпълнява и други задачи свързани с дейността му, поставени от ръководството на общината;

• Носи отговорност за съхраняване на работната документация;

• Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения;

Образователна степен – магистър - право

Необходими документи:

1. Писмено заявление и автобиография;

2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Правоотношение – трудово;

Професионален опит – не се изисква;

Трудово възнаграждение: 1100 - 1400 лв:

Начин на кандидатстване: със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица или по имейл: obshtina@perushtitsa.egov.bg , до 29.04.2022 г .

Лице за контакти – Таня Антонова – Главен експерт УЧР, тел. 03143/2786

18.04.2022