О Б Я В Л Е Н И Е: Община Перущица обявява работно място за длъжността „Главен специалист Строителство сгради и съоръжения, контрол”

Основна цел на длъжността:

   • Ефективно провеждане политиката на община Перущица;

   • Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица;

Области на дейност – устройство на територията на общината

Преки задължения:

   • Извършва контрол по строителството;

   • Изпълнява техническо ръководство на обекти, изпълнявани по стопански начин от общината и изготвя анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд за обектите;

   • За обекти по стопански начин изготвя акт обр. 19 и съгласува същия с ръководството на общината;

   • За обекти по стопански начин изготвя всички документи, необходими за въвеждане в експлоатация, капитални вложения пътно-комуникационно строителство, ВиК, Ел

   • Упражнява ежедневен контрол върху качеството на извършените СМР и качеството на влаганите строителни материали, като съблюдава същите да са в съответствие с нормативните изисквания;

   • Участва в комисии:
а) назначени от кмета на общината, ДНСК и др. съгласно действащи разпоредби;
б) за освидетелстване на сгради съгласно ЗУТ;
в) по безопасност на движението във връзка с реализирането на строителната програма по безопасност на движението;

   • Контролира изпълнението на договорите за обществени поръчки при съставяне на изискващите се актове и протоколи;

   • Взима участие в поддръжката на сградния фонд на всички обществени обекти на територията на общината;

   • Работи по проблеми със заявления, сигнали и други преписки, касаещи пряко дейността му;

   • Сигнализира ръководството и изисква сторниране на изплатените видове СМР по ремонтните дейности, ако след подписването на двустранни актове в процес на работа до приемането на обекта, се появят скрити недостатъци и дефекти;

   • Участва в разработването на проектните предложения за кандидатстване по различни оперативни програми;

   • Изпълнява и други задачи, непосредствено свързани с основните за длъжността;

   • Носи отговорност за съхраняване на работната документация;

   • Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения;

   • Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с дейността му;

   • Спазва конфиденциалност по отношение на информация станала му известна при обработване на лични данни от субекта на данни при осъществяване на правомощията му при водене на регистри съгласно Регламент ( ЕС) 2016/679 на Европейския регламент и на Съвета. Спазва и прилага Инструкция за мерките на защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Перущица при изпълнение на законовите изисквания при предоставяне на услуги на физически и юридически лица, субекти на данни.

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен – средно

Трудово възнаграждение – 790 лв.

Начин на кандидатстване: със CV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица и по ел. поща: perushtitsa_ob@abv.bg до 23.10.2020г. до 17.00 часа.

28.09.2020