Покана - Заключителна пресконференция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителната пресконференция по Проект ”Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. По открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване, по приоритетна ос І ”Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/13/1.3-07

Пресконференцията ще се проведе на 22.07.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в залата на Читалище „Просвета- 1862” гр. Перущица. Участие в нея ще вземат Кметът на Община Перущица – г-н Минчев, екипа по проекта, представители общинската администрация и граждани.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените дейности по проекта.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

16.07.2014