ПОКАНА - ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОПАК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителната пресконференция по Проект„ Администрацията на община Перущица – с повече знания и ефективна работа” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2 – 07.

Пресконференцията ще се проведе на 12.05.2014 г. (понеделник) от 11.00 часа в залата на читалище „Просвета”. Участие в нея ще вземат Кметът на Община Перущица-г-н Минчев, екипа по проекта, представители общинска администрация и граждани.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените  дейности  по проекта.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

09.05.2014
Документ: