Покана за конференция по Проект "Подкрепа за по-добър живот"

На 7 март 2014 година от 10 часа ще се проведе заключителна конференция по Проект BG051PO001-5.1.04-0047-С0001 „Подкрепа за по-добър живот” на община Перущица по схема „Помощ в дома“. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе на 07.03.2014 г. от 10,00 часа в Ритуалната зала на Читалище „Просвета – 1862“ гр. Перущица.

Ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и ролята на заинтересованите страни в осъществяването му. Фокусът е поставен върху гледната точка на потребителите и персонала предоставящ услугите в домашна среда - участници в дейностите по проекта. Самите те ще представят мнения, идеи, творчески постижения и какво се е променило в самите тях.

02.03.2014
Документ: